Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne dla Nauczycieli Psychologów

Przygotowanie pedagogiczne

Liczba miejsc: 30
UWAGA: Ograniczona liczba miejsc

Zapisy do 30.09.2024

Uzyskasz

Kształcenie na studiach przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa obejmuje przygotowanie pedagogiczne i przygotowanie dydaktyczne.
Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2023r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102),

Program studiów

Składa się z 4 modułów

Moduł 1 Pedagogika
Moduł 2 Dydaktyka
Moduł 3 Metodyka pracy nauczyciela psychologa
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
Moduł 4 Praktyka zawodowa

Program studiów posiada ważny do 30.09.2025 roku certyfikat (akredytację) nr 15/PK/2012/2014/2016/2019/2022 Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Tym samym program spełnia wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Polskiej Ramy kwalifikacji oraz kryteria metodyczne i dydaktyczne.

Dyplom

Czas trwania

3 semestry – 360 godzin
Zajęcia odbywają się w weekendy, co dwa tygodnie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450), z późn. zm.

Miejsce zajęć

  • Online w czasie rzeczywistym
  • Centrum Pedagogiki i Psychologii – Kraków, ul. Juliusza Lea 114
  • Zespół Szkół Łączności – ul. Monte Casino 31

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • frekwencja i aktywny udział w zajęciach,
  • zaliczenie modułów jednostkowych (wg karty modułu oraz ustaleń z prowadzącymi),
  • zaliczenie PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ -przejdź do strony,
  • napisanie i multimedialna prezentacja pracy dyplomowej przygotowanej w ramach seminarium dyplomowego.

Kadra

Zajęcia na Studiach Podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego prowadzą nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej: pedagodzy, psycholodzy, dydaktycy, metodycy.

Kierownik studiów

magister pedagogiki, asystent
Rzecznik ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji na PK
tel. 690 – 510 – 104

Adresaci

Studia oferują przygotowanie pedagogiczne dla kandydatów na nauczycieli psychologów.

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym odpowiedniej podstawy programowej przedmiotu nauczania.

Opłaty

Koszt całości studiów – 3 900,00 zł (1 300,00 zł/semestr)
Opłata za praktykę pedagogiczną – 500,00 zł
Zniżka 10% (dotyczy opłaty semestralnej)

Przysługuje osobom powracającym na studia organizowane przez naszą jednostkę oraz przy zbiorowym zgłoszeniu się grupy co najmniej 5 osób.

Opłaty regulujemy po podpisaniu umowy edukacyjnej

Rekrutacja


* w przypadku przyniesienia do sekretariatu, proszę o wydruk dwustronny

Rodo i regulamin studiów

Dostarczenie wypełnionego formularza do CPiP oznacza, że zapoznałem(am) się z poniższymi dokumentami:

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony