O nas

Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiP)

jest pozawydziałową jednostką dydaktyczną Politechniki Krakowskiej z ponad 50-letnią tradycją w kształceniu i doskonaleniu zawodowym, z bardzo dobrym odbiorem w środowisku uczelnianym, regionalnym i ogólnopolskim, skutecznie reagującą na potrzeby edukacyjne uwarunkowane aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Jak to wszystko się zaczęło…

We wrześniu 1970 r. na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki powołano Zakład Nowych Technik Nauczania, który prowadził samodzielną działalność dydaktyczną przygotowującą pracowników nauki do stosowania nowoczesnej techniki i technologii w kształceniu studentów.

W roku 1986 przy istniejącym Zakładzie powołano Studium Pedagogiczne dla Studentów, a później Studium Pedagogiczne dla Asystentów i Studium Pedagogiczne dla Absolwentów. W 1990 roku przekształcono Zakład Nowych Technik Nauczania w Uczelniane Studium Pedagogiki i Psychologii.

Zarządzeniem JM Rektora w roku 1996 Uczelniane Studium Pedagogiki i Psychologii zostało powołane do realizacji zadań humanizacji studiów technicznych. Od tej pory zainteresowani studenci z wydziałów uczestniczą w zajęciach z modułów wybieralnych.

W roku 1999 USPiP zostało przekształcone w Centrum Pedagogiki i Psychologii.

Nasi Liderzy

1970 r. powstaje Zakład Nowych Technik Nauczania

doc. dr hab. inż. Andrzej Samek

01.09.1970 – 31.08.1973

dr inż. Ryszard Ostrowski

01.10.1973 – 30.06.1985

1986 r. powstaje Studium Pedagogiczne

mgr inż. Janusz Dzieża (Darecky)

01.05.1985 – 30.05.1990

1990 r. ZNTN zostaje przekształcone na Uczelniane Studium Pedagogiki i Psychologii

mgr Jacek Janiszewski

01.06.1990 – 31.08.1994

01.02.1999 r. następuje zmiana nazwy na Centrum Pedagogiki i Psychologii

dr inż. Władysława Maria Francuz,
prof. oświaty

01.09.1994 – 31.08.2014

dr Marian Piekarski

01.09.2014 – 31.12.2020

dr hab. Klaudia Węc, prof. PK

01.05.2021 – 31.07.2023

mgr Beata Romek

01.08.2023 –

Naszą misją jest…

 • organizowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej, która umożliwia studentom uczelni uzyskanie przygotowania pedagogicznego do pracy w zawodzie nauczyciela lub prowadzenia innego rodzaju zajęć w edukacji ustawicznej – zgodnych (lub zbliżonych) z kierunkiem (specjalnością) studiów
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli-inżynierów czynnych zawodowo, dla potwierdzenia przygotowania pedagogicznego niezbędnego do nauczania w szkołach zawodowych
 • doskonalenie umiejętności pedagogicznych nauczycieli akademickich i nauczycieli szkół średnich;
 • realizacja idei humanizacji kształcenia technicznego
 • doskonalenie relacji międzyludzkich wśród społeczności PK
 • włączenia ludzi starszych do ustawicznego kształcenia poprzez organizowanie wykładów, spotkań i wycieczek w ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. dr inż. Władysławy Marii Francuz, prof. oświaty

Czym się zajmujemy…

Prowadzimy formy kształcenia i doskonalenia takie jak:

 • Kurs Przygotowania Pedagogicznego dla Studentów PK (kurs kwalifikacyjny)
 • Kurs Przygotowania Pedagogicznego dla Nauczycieli Akademickich i Doktorantów PK (kurs kwalifikacyjny)
 • Kurs Przygotowania Pedagogicznego dla Studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (kurs kwalifikacyjny)
 • Moduły humanistyczne dla Studentów PK
 • Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne dla Nauczycieli oraz Nauczycieli Psychologów
 • Studia Podyplomowe Doradztwo Kariery i Rozwoju Zawodowego
 • Szkolenia i warsztaty w zakresie programu rozwoju osobowego, takie jak m.in.:
  • Efektywna komunikacja interpersonalna
  • Kurs języka migowego I i II stopnia
  • Metody autoprezentacji (w tym wystąpienia publiczne)
  • Trening asertywności
  • Trening relaksacji
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Obsługa AutoCad
  • i inne

Centrum Pedagogiki i Psychologii należy do grona członków – założycieli Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Od 2003 r. posiada Certyfikat Akredytacyjny Instytucji Szkoleniowej, potwierdzający spełnienie kryteriów jakości w zakresie projektowania, realizacji oraz ewaluacji modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego.

W 2012 roku certyfikaty takie zostały przyznane również dla programu kształcenia na Studiach Podyplomowych Doradztwo Zawodowe i dla wszelkich form kształcenia służących zdobyciu kwalifikacji w zakresie przygotowania pedagogicznego: Studia Podyplomowe Przygotowanie PedagogiczneStudium Pedagogiczne dla Asystentów i Doktorantów oraz Studium Pedagogiczne dla Studentów.

Aktualnie posiadane certyfikaty

Nasi studenci i słuchacze nabywają m.in. umiejętności studiowania i zarządzania wiedzą, komunikowania się, prowadzenia skutecznych negocjacji, retoryki, autoprezentacji, asertywności, efektywnego zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem i emocjami, organizowania własnego warsztatu pracy, wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w samokształceniu, kształceniu ustawicznym i w pracy zawodowej, prowadzenia poradnictwa zawodowego.

W działalności CPiP godnym podkreślenia jest fakt, że w latach 1999-2006 zostały zorganizowane i przeprowadzone studia podyplomowe z autorskimi programami modułowymi w zakresie zarządzania placówką oświatową, zarządzania oświatą, edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczości dla 750 słuchaczy, w tym ponad 300 w ramach projektów edukacyjnych II i III edycji grantów MENiS 1999-2001.

Od roku 2001 CPiP kształci w systemie modułowym doradców zawodowych na studiach podyplomowych Doradztwo Zawodowe, które dla PK są poszerzeniem oferty edukacyjnej, istotnym dla profilu nowoczesnej uczelni technicznej. Studia te odpowiadają aktualnym wymogom na rynku pracy w Polsce i w krajach UE. Dostarczają dobrze przygotowane kadry doradców zawodowych prowadzących orientację i poradnictwo zawodowe dla młodzieży szkolnej, studentów i osób bezrobotnych oraz pomagają we właściwym planowaniu kariery zawodowej, bądź przekwalifikowaniu. Do chwili obecnej kwalifikacje doradcy zawodowego w szkolnictwie i instytucjach rynku pracy uzyskało 1622 absolwentów.

W roku 2018 w miejsce Studium Pedagogicznego dla Absolwentów uruchomione zostały studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne, gdzie absolwenci szkół wyższych zdobywają kwalifikacje pozwalające nauczać przedmiotów kierunkowych oraz zawodowych w szkołach zarówno podstawowych jak i średnich w całej Polsce.

Nasi słuchacze w ramach zdobywania kwalifikacji pedagogicznych odbywają praktyki w ponad 110 szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych Polski Południowej, co stanowi równocześnie znakomitą promocję naszej Uczelni wśród młodzieży szkół średnich.

Ogółem w naszych formach kształcenia i doskonalenia ustawicznego dotychczas uzyskało różne umiejętności i uprawnienia potwierdzone odpowiednimi certyfikatami około 10.000 słuchaczy.

W ramach działalności wydawniczej dla słuchaczy form kształcenia i doskonalenia zawodowego wydawane są publikacje dydaktyczne, skrypty i pakiety edukacyjne.

Centrum współpracuje z Samorządem Studentów i Kierownictwem Domów Studenckich realizując zadania na rzecz społeczności akademickiej PK. Dotyczy to m. in. udzielania porad w Akademickim Punkcie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i badania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Studenckiego PK, jak też wcześniej – organizacji czasu wolnego studentów przez zajęcia z tańca nowoczesnego i aerobiku.

Współpracujemy również z:

 • Ministerstwem Edukacji i Nauki – Departamentem Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 • Ministerstwem Infrastruktury – Departamentem Budownictwa i Architektury oraz Geodezji i Kartografii
 • Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie
 • Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie
 • Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie
 • Instytutem Technologii i Eksploatacji w Radomiu oraz Polską Siecią Kształcenia Modułowego
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Krakowskim Forum Doskonalenia Nauczycieli powoływanym przez Kolegium Rektorów Uczelni w Krakowie
 • Komitetem Głównym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – Politechniki Warszawskiej
 • Okręgowym Komitetem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Krakowie
 • Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli z ośrodkami w Krakowie, Oświęcimiu i Tarnowie
 • Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie
 • Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana i Zespołem Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” im. druhny Władysławy Marii Francuz
 • Zespołem Szkół Łączności w Krakowie
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
 • Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Gmina Miejska Kraków
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kształcenie dzieci, młodzieży i seniorów:

Uniwersytet Trzeciego Wieku projekt własny PK, skierowany do seniorów

Od 2010 roku corocznie uczestniczy około 250 seniorów w różnorodnych zajęciach (z zakresu języków obcych, obsługi komputera, pedagogiki i psychologii, promocji zdrowia fizycznego i psychicznego, treningu pamięci, architektury, plastyki, muzyki czy filmu. Największym powodzeniem cieszą się wszelakie zajęcia ruchowe – rekreacyjne, taneczne, gimnastyczne, relaksacyjne i joga).

Politechniczny Uniwersytet Dzieci

W latach 2015-2018 projekt był prowadzony przez CPiP PK we współpracy ze wszystkimi wydziałami PK. Jego celem był rozwój pasji i zainteresowań naukowych poprzez korzystanie ze zintegrowanej wiedzy technicznej oraz kształtowanie krytycznego myślenia przy podejmowaniu dalszych decyzji edukacyjnych i zawodowych dzieci.

Uniwersytet Drugiego Wieku – Rodzice dzieci z Politechnicznego Uniwersytetu Dzieci

W latach 2017-2018 podjęto próbę uruchomienia zajęć także dla 2-go wieku, czyli dla rodziców najmłodszych studentów. Odbywały się one równolegle z zajęciami dzieci. Były to przede wszystkim spotkania w ramach warsztatów wychowawczych, podczas których zrealizowano następujące tematy: „Rodzic – pierwszym doradcą zawodowym dziecka”, „Dlaczego Jaś został inżynierem?”, „Zagrożenia cyberprzestrzeni”, „Trudne tematy, czyli Eros i Thanatos w rozmowach z dziećmi”.

Projekt Planeta Kreatywnych. Inżynier 4.0

CPiP oraz CTT realizowało projekt od października 2018 r. do czerwca 2020 r. Adresatami byli uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej. W ramach projektu prowadzony był cykl warsztatów i spotkań umożliwiających poznanie zawodów inżynierskich, do których przygotowują studia na Politechnice Krakowskiej. Była to równocześnie zachęta do poznania oferty dydaktycznej PK i przybliżenie Politechniki uczniom wraz z zaproszeniem, by dołączyli w przyszłości do społeczności akademickiej PK. „Planeta Kreatywnych. Inżynier 4.0” był projektem wdrożeniowym III osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w PO WER 2014-2020. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WND-POWR.03.01.00-00-U161/17-00. W projekcie brali udział uczniowie z miejscowości: Szyk koło Limanowej, Słomniki, Kraków, Zabierzów, Rudawa, Rząska, Wieliczka.

Projekt Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022

CPiP było jedną z jednostek realizujących zadanie nr.9 w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz cudzoziemców oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych, realizowanego w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków

W latach 2017-2020 CPiP uczestniczyło jako partner merytoryczny w projekcie Gminy Miejskiej Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branżach AU, BD, EE, MG, RL, TG w szkołach zawodowych Gminy Miejskiej Kraków. W 24 szkołach zawodowych prowadzone jest doradztwo w celu wsparcia uczniów w budowaniu przydatności zawodowej. Program inżynierski popularyzujący kształcenie na PK został przygotowany przez wydziały: WIŚE, WIEiK, WM oraz centra: CTT, CPiP.

Projekt Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, realizowanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

CPiP uczestniczyło jako partner koncepcyjno-merytoryczny w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Miał on na celu wsparcie gimnazjów (szkół podstawowych) w formie szkoleń i studiów podyplomowych nauczycieli oraz doradców zawodowych prowadzących Szkolne Punkty Informacji i Kariery.

W latach 1994 – 2021 Centrum Pedagogiki i Psychologii sprawowało opiekę organizacyjno – administracyjną nad Chórem Politechniki Krakowskiej „CANTATA” oraz nad Krakowską Orkiestrą Staromiejską.

Aktualnie nasza siedziba znajduje się przy ul. Juliusza Lea 114 (sala nr 150). Wcześniej CPiP siedzibę miało przy ul. Warszawskiej 24 w budynku WA (II p.), jeszcze wcześniej w budynku PK – Pałac Łobzów przy ul. Podchorążych 1, a na samym początku w budynku WIŚ (wówczas Wydziału Budownictwa Wodnego), jak też przejściowo na Wydziale Chemicznym (dzisiejszym WIiTCh).

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony