Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne dla Nauczycieli

Przygotowanie pedagogiczne

Liczba miejsc: 30

Zapisy: 12.02.2024 – 15.09.2024

W związku z ogromnym zainteresowaniem Studiami Podyplomowymi uruchamiamy zapisy na kolejną edycję.

Wyślij wiadomość zgłoszeniową na sp.cpip@pk.edu.pl

Uzyskasz

Kształcenie na studiach przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i przygotowanie dydaktyczne.
Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1769).

Program studiów

Składa się z 4 modułów

Moduł 1 Pedagogika
Moduł 2 Psychologia
Moduł 3 Dydaktyka
Moduł 4 Praktyka zawodowa

Program studiów posiada ważny do 30.09.2025 roku certyfikat (akredytację) nr 15/PK/2012/2014/2016/2019/2022 Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Tym samym program spełnia wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Polskiej Ramy kwalifikacji oraz kryteria metodyczne i dydaktyczne.

Dyplom

Czas trwania

3 semestry (zajęcia weekendowe, większość w trybie online w czasie rzeczywistym)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2021 poz. 890) studia trwają przez trzy semestry.

Miejsce zajęć

 • Online w czasie rzeczywistym
 • Centrum Pedagogiki i Psychologii – Kraków, ul. Juliusza Lea 114
 • Zespół Szkół Łączności – ul. Monte Casino 31

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • frekwencja i aktywny udział w zajęciach,
 • zaliczenie modułów jednostkowych (wg karty modułu oraz ustaleń z prowadzącymi),
 • zaliczenie PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (info-mail kontaktowy),
 • napisanie i multimedialna prezentacja pracy dyplomowej przygotowanej w ramach seminarium dyplomowego.

Kadra

Zajęcia na Studiach Podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego prowadzą nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej: pedagodzy, psycholodzy, dydaktycy, metodycy.

Kierownik studiów

mgr Beata Romek

magister pedagogiki, asystent
Rzecznik ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji na PK
tel. 690 – 510 – 104

Adresaci

Studia oferują przygotowanie pedagogiczne dla kandydatów na nauczycieli przedmiotów zawodowych i kierunkowych w obszarze nauk ścisłych, artystycznych, lektorów języków obcych.

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym odpowiedniej podstawy programowej przedmiotu nauczania.

Opłaty

Koszt całości studiów – 4 200,00 zł (1 400,00 zł/semestr)
Opłata za praktykę pedagogiczną – 500,00 zł
Zniżka 10% (dotyczy opłaty semestralnej)

Przysługuje osobom powracającym na studia organizowane przez naszą jednostkę oraz przy zbiorowym zgłoszeniu się grupy co najmniej 5 osób.

Opłaty regulujemy po podpisaniu umowy edukacyjnej
Opłatę za I semestr należy dokonać po podpisaniu umowy w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych (umowa podpisywana jest na spotkaniu inauguracyjnym).

Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Numer konta bankowego: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

Klauzula informacyjna

dla kandydatów na kursy i szkolenia oraz do szkół letnich prowadzonych na Politechnice Krakowskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Politechnika Krakowska informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji na kursy, szkolenia i do szkół letnich oraz w celu udokumentowania przebiegu kursów, szkoleń i szkół letnich;
 4. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie:
  • ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),
  • uchwały nr 107/d/11/2019 Senatu PK z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu kursów, szkoleń i szkół letnich prowadzonych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, z późn. zm.,
  • zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, z późn. zm.,
  • inne (jeśli dotyczy)
 5. dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku osób nieprzyjętych na kurs, szkolenie lub do szkoły letniej przez okres 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji na kurs, szkolenie lub do szkoły
   letniej, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia rekrutacji,
  • w przypadku osób przyjętych na kurs, szkolenie lub do szkoły letniej przez okres 50 lat od dnia zakończenia prowadzenia kursu, szkolenia lub szkoły letniej, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia danej formy kształcenia;
 6. osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie
  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 7. podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych w pkt 4 aktów prawnych, a osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania na
  etapie rekrutacji; niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji;
 8. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Dokumenty zgłoszenia

można przesłać skan mailem
* w przypadku przyniesienia do sekretariatu, proszę o wydruk dwustronny

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony