Studia Podyplomowe Wspieranie Rozwoju i Edukacja Osób w Spektrum Autyzmu z Treningiem Umiejętności Społecznych

Studia kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli

Liczba miejsc: 30

Zapisy do 30.09.2024

Uzyskasz

Kwalifikacje; wiedzę i umiejętności praktyczne do projektowania i monitorowania działań wspierających i edukacyjnych osób w spektrum autyzmu. Absolwent przygotowany będzie do:

–  pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi

– podejmowania działań edukacyjnych, a także rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju

– diagnozy pedagogicznej i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Czas trwania

Studia trwają: trzy semestry (631 godz.)
Zajęcia odbywają się w weekendy, co dwa tygodnie

Miejsce zajęć

 • zajęcia prowadzone online w czasie rzeczywistym
 • istnieje możliwość hybrydowej organizacji części studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie w siedzibie Centrum Pedagogiki i Psychologii ul. J. Lea 114, Kraków

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • frekwencja i aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach,
 • zaliczenie modułów jednostkowych (wg ustaleń z prowadzącymi),
 • odbycie 180 godz. praktyki,
 • zaliczenie testu końcowego.

Dokument po zakończeniu studiów 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej.

Program studiów

składa się z czterech modułów i obejmuje łącznie 450 godzin oraz 180 godzin praktyki.

– Dydaktyka i diagnostyka w pedagogice specjalnej 

– Przygotowanie merytoryczne i dydaktyczno-metodyczne 

– Psychologia i terapia

– Praktyka pedagogiczna 

Dyplom

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa,
w szczególności uwzględnia wymagania określone:

 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2024 poz. 453),
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2023 poz. 2102),
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 
  z 2017  poz. 1743),
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2024 poz. 80),
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji 
  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2023 poz. 1798).

Kadra

Zajęcia prowadzą wysokiej klasy eksperci i specjaliści w dziedzinie pedagogiki specjalnej, nauczyciele akademiccy oraz praktycy zajmujący się diagnozą i terapią osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu pracujący na co dzień z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pedagodzy specjalni, psycholodzy i psychoterapeuci.

Kierownik studiów

magister pedagogiki, asystent
Rzecznik ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji na PK
tel. 690 – 510 – 104

Adresaci

Studia skierowane są dla nauczycieli nie będącymi pedagogami specjalnymi. Studia nie dają uprawnień pedagogicznych. Przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia.

Opłaty

Koszt całości studiów – 4 200,00 zł
(1 400,00 zł/ semestr)

Opłaty regulujemy po podpisaniu umowy edukacyjnej

Rekrutacja


* w przypadku przyniesienia do sekretariatu, proszę o wydruk dwustronny

Rodo i regulamin studiów

Dostarczenie wypełnionego formularza do CPiP oznacza, że zapoznałem(am) się z poniższymi dokumentami:

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony