Studia Podyplomowe Doradztwo Kariery i Rozwoju Zawodowego

Studia kwalifikacyjne

Liczba miejsc: 30

Zapisy do 30.09.2024

Uzyskasz

Kwalifikacje i uprawnienia do pracy jako doradca kariery/ doradca zawodowy/ specjalista ds. rozwoju zawodowego na wszystkich poziomach resortu edukacji, w instytucjach rynku pracy oraz w sektorze biznesu.

Czas trwania

Studia trwają: dwa semestry (361 godz.)
Zajęcia odbywają się w weekendy, co dwa tygodnie

Miejsce zajęć

 • zajęcia prowadzone online w czasie rzeczywistym
 • istnieje możliwość hybrydowej organizacji części studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie w siedzibie Centrum Pedagogiki i Psychologii ul. J. Lea 114, Kraków

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • frekwencja i aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach,
 • zaliczenie modułów jednostkowych (wg ustaleń z prowadzącymi),
 • odbycie 60 godz. praktyki doradczej,
 • zaliczenie testu końcowego.

Dokument po zakończeniu studiów 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej.

Program studiów

składa się z siedmiu modułów i obejmuje łącznie 361  godzin, w tym
72 godz. wykładów i 289 godz. ćwiczeń.

DZ 1 Wybrane zagadnienia prawa pracy,
DZ 2 Personal branding na rynku pracy,
DZ 3 Pracownik i doradca w cyfrowym świecie,
DZ 4 Psychologiczne aspekty doradztwa kariery,
DZ 5 Całożyciowe doradztwo kariery,
DZ 6 Doradztwo edukacyjno-zawodowe
w systemie oświaty,
DZ 7 Praktyka zawodowa.

Dyplom

Ze względu na szerokie spektrum treści i metod zawartych w modułach zostały w nich wyodrębnienie szczegółowe treści kształcenia. Program studiów podyplomowych posiada ważny do 30.09 2025 roku certyfikat (akredytację) nr 14/PK/2012/2014/2016/2019/2022 Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Tym samym program spełnia wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Polskiej Ramy kwalifikacji oraz kryteria metodyczne i dydaktyczne.

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone:

 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 325)
 • Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
  z dnia 10 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2023 poz. 735)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102), §31
 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450)

Kadra

Zajęcia prowadzą wysokiej klasy eksperci i specjaliści w dziedzinie doradztwa zawodowego, nauczyciele akademiccy oraz praktycy zajmujący się doradztwem zawodowym w placówkach oświatowych, instytucjach rynku pracy i działach HR pracujący na co dzień z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Kierownik studiów

IMG_9777-kopia-233x300

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, doradca zawodowy, pedagog pracy
e-mail: marian.piekarski@pk.edu.pl

Adresaci

Studia skierowane są do następujących grup odbiorców:

 • nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
 • pedagogów szkolnych,
 • psychologów szkolnych,
 • pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
 • kadry zarządzającej oświatą,
 • pracowników Akademickich Biur Karier,
 • pracowników Urzędów Pracy,
 • pracownicy organizacji pozarządowych,
 • pracowników OHP,
 • pracowników publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy,
 • pracownicy działów HR, firm doradztwa personalnego i firm szkoleniowych,
 • pracowników fundacji i stowarzyszeń realizujących projekty z zakresu doradztwa zawodowego,
 • wszystkich zainteresowanych i pragnących znaleźć zatrudnienie jako doradca zawodowy w instytucjach państwowych i samorządowych

Opłaty

Koszt studiów – 4000,00 zł całość
(2000,00 zł/ semestr)

Opłaty regulujemy po podpisaniu umowy edukacyjnej

Rekrutacja


* w przypadku przyniesienia do sekretariatu, proszę o wydruk dwustronny

RODO

Dostarczenie wypełnionego formularza do CPiP oznacza, że zapoznałem(am) się z poniższymi dokumentami:

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony