Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe

Studia kwalifikacyjne

Liczba miejsc: 120

Zapisy: 1.03.2023 – 15.09.2024

Wyślij wiadomość zgłoszeniową na sp.cpip@pk.edu.pl

Uzyskasz

 • wiedzę psychologiczną, dydaktyczną i prawną dotyczącą problematyki doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • umiejętności wspierające podejmowanie decyzji wyboru zawodu, wyboru kolejnego etapu kształcenia, posługiwania się narzędziami diagnostycznymi, planowania kariery zawodowej, przekwalifikowywania się i poruszania po współczesnym rynku pracy,
 • postawy uświadamiające wagę i rangę zawodu doradcy zawodowego w relacjach doradca – uczeń/student, doradca – osoba dorosła.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i uprawniają do pracy jako doradca zawodowy na wszystkich poziomach resortu edukacji, w instytucjach rynku pracy oraz w sektorze biznesu.

Czas trwania

3 semestry, 440 godzin 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. 2012 poz. 131) studia jako kwalifikacyjne trwają trzy semestry. 

Miejsce zajęć

Centrum Pedagogiki i Psychologii (zajęcia prowadzone online w czasie rzeczywistym)

Program studiów

składa się z siedmiu modułów i obejmuje łącznie 440 godzin, w tym 65 godz. wykładów i 375 godz. ćwiczeń.

DZ 1 Wybrane zagadnienia prawa pracy,
DZ 2 Rynek pracy,
DZ 3 Zawodoznawstwo w planowaniu kariery zawodowej,
DZ 4 Psychologia w doradztwie zawodowym,
DZ 5 Poradnictwo zawodowe i całożyciowe doradztwa kariery,
DZ 6 Doradztwo edukacyjno-zawodowe,
DZ 7 Seminarium dyplomowe.

Dyplom

Ze względu na szerokie spektrum treści i metod zawartych w modułach zostały w nich wyodrębnienie szczegółowe treści kształcenia. Program studiów podyplomowych posiada ważny do 30.09 2025 roku certyfikat (akredytację) nr 14/PK/2012/2014/2016/2019/2022 Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Tym samym program spełnia wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Polskiej Ramy kwalifikacji oraz kryteria metodyczne i dydaktyczne.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • frekwencja i aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach,
 • zaliczenie modułów jednostkowych (wg karty modułu oraz ustaleń z prowadzącymi),
 • napisanie i multimedialna prezentacja pracy dyplomowej przygotowanej w ramach seminarium dyplomowego.

Kadra

Zajęcia prowadzą wysokiej klasy eksperci i specjaliści w dziedzinie doradztwa zawodowego, nauczyciele akademiccy oraz praktycy zajmujący się doradztwem zawodowym w placówkach oświatowych, instytucjach rynku pracy i działach HR pracujący na co dzień z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

DZ 1 Wybrane zagadnienia prawa pracy, odpowiedzialna za moduł mgr Wioletta Kurek
DZ 2 Rynek pracy, odpowiedzialna za moduł mgr Halina Juszczyk
DZ 3 Zawodoznawstwo w planowaniu kariery zawodowej, odpowiedzialna za moduł dr hab. Klaudia Węc, prof. PK
DZ 4 Psychologia w doradztwie zawodowym, odpowiedzialna za moduł dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska
DZ 5 Poradnictwo zawodowe i całożyciowe doradztwa kariery, odpowiedzialna za moduł mgr Małgorzata Stolarska
DZ 6 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, odpowiedzialny za moduł dr Marian Piekarski
DZ 7 Seminarium dyplomowe, odpowiedzialny za moduł dr Marian Piekarski

Kierownik studiów

IMG_9777-kopia-233x300

dr Marian Piekarski

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, doradca zawodowy, pedagog pracy
e-mail: marian.piekarski@pk.edu.pl

Adresaci

Studia skierowane są do następujących grup odbiorców:

 • nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
 • pedagogów szkolnych,
 • pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
 • kadry zarządzającej oświatą,
 • pracowników Akademickich Biur Karier,
 • pracowników Urzędów Pracy,
 • pracowników OHP,
 • pracowników publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy,
 • pracownicy działów HR, firm doradztwa personalnego i firm szkoleniowych,
 • pracowników fundacji i stowarzyszeń realizujących projekty z zakresu doradztwa zawodowego,
 • wszystkich zainteresowanych i pragnących znaleźć zatrudnienie jako doradca zawodowy w instytucjach państwowych i samorządowych.

Opłaty

Koszt całości studiów – 3 900,00 zł (1 300,00 zł/semestr)

Opłaty regulujemy po podpisaniu umowy edukacyjnej
Opłatę za I semestr należy dokonać po podpisaniu umowy w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych (umowa podpisywana jest na spotkaniu inauguracyjnym). Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Numer konta bankowego: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
Tytuł: Opłata za studia podyplomowe CPiP Doradztwo Zawodowe

Klauzula informacyjna

dla kandydatów na kursy i szkolenia oraz do szkół letnich prowadzonych na Politechnice Krakowskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Politechnika Krakowska informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji na kursy, szkolenia i do szkół letnich oraz w celu udokumentowania przebiegu kursów, szkoleń i szkół letnich;
 4. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie:
  • ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),
  • uchwały nr 107/d/11/2019 Senatu PK z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu kursów, szkoleń i szkół letnich prowadzonych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, z późn. zm.,
  • zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, z późn. zm.,
  • inne (jeśli dotyczy)
 5. dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku osób nieprzyjętych na kurs, szkolenie lub do szkoły letniej przez okres 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji na kurs, szkolenie lub do szkoły
   letniej, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia rekrutacji,
  • w przypadku osób przyjętych na kurs, szkolenie lub do szkoły letniej przez okres 50 lat od dnia zakończenia prowadzenia kursu, szkolenia lub szkoły letniej, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia danej formy kształcenia;
 6. osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie
  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 7. podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych w pkt 4 aktów prawnych, a osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania na
  etapie rekrutacji; niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji;
 8. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Dokumenty zgłoszenia

 • jedna fotografia
 • Kserokopia ukończenia studiów wyższych
 • umowa w sprawie warunków pobierania opłaty za kształcenie (do pobrania w sekretariacie)
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony