Kurs Przygotowanie Pedagogiczne dla Studentów

opis alternatywny

Przygotowanie pedagogiczne

Liczba miejsc: 25

Zapisy: 02.09.2024 – 25.10.2024

Wyślij wiadomość zgłoszeniową na kursy.cpip@pk.edu.pl

Uzyskasz

Przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach (nauczyciel przedmiotów zawodowych), oraz w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego.

Adresaci

Studenci wszystkich uczelni zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego.

Program kursu

Składa się z 4 modułów

Moduł 1 Pedagogika
Moduł 2 Psychologia
Moduł 3 Dydaktyka
Moduł 4 Praktyka zawodowa

Program kursu posiada ważny do 30.09.2025 roku certyfikat (akredytację) nr 15/PK/2012/2014/2016/2019/2022 Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Tym samym program spełnia wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Polskiej Ramy kwalifikacji oraz kryteria metodyczne i dydaktyczne.

Dyplom

Czas trwania

3 semestry (zajęcia dwa razy w tygodniu  w godz. 08:00-12:00 lub 12:00-16:00 lub 16:00-20:00)

Miejsce zajęć

 • Online w czasie rzeczywistym
 • Centrum Pedagogiki i Psychologii – Kraków, ul. Juliusza Lea 114
 • Zespół Szkół Łączności – ul. Monte Casino 31

Warunki ukończenia

 • frekwencja i aktywny udział w zajęciach,
 • zaliczenie modułów jednostkowych (wg karty modułu oraz ustaleń z prowadzącymi),
 • zaliczenie PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (info-mail kontaktowy),
 • napisanie i multimedialna prezentacja pracy dyplomowej przygotowanej w ramach seminarium dyplomowego.

Zaliczenie treści programowych w strukturze modułowej na podstawie własnych opracowań i projektów konsultowanych przez prowadzących tematy, odbycie PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (mail kontaktowy) oraz prezentacja pracy końcowej.

Opłaty

Koszt całości – 3 600,00 zł (1 200,00 zł/semestr)
Opłata za praktykę pedagogiczną – 500 zł

Kadra

Zajęcia na Kursie Przygotowanie Pedagogiczne dla Studentów prowadzą nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej.

Kierownik kursu

mgr Beata Romek

magister pedagogiki, asystent
Rzecznik ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji na PK
tel. 690 – 510 – 104

Klauzula informacyjna

dla kandydatów na kursy i szkolenia oraz do szkół letnich prowadzonych na Politechnice Krakowskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Politechnika Krakowska informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji na kursy, szkolenia i do szkół letnich oraz w celu udokumentowania przebiegu kursów, szkoleń i szkół letnich;
 4. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie:
  • ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),
  • uchwały nr 107/d/11/2019 Senatu PK z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu kursów, szkoleń i szkół letnich prowadzonych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, z późn. zm.,
  • zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, z późn. zm.,
  • inne (jeśli dotyczy)
 5. dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku osób nieprzyjętych na kurs, szkolenie lub do szkoły letniej przez okres 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji na kurs, szkolenie lub do szkoły
   letniej, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia rekrutacji,
  • w przypadku osób przyjętych na kurs, szkolenie lub do szkoły letniej przez okres 50 lat od dnia zakończenia prowadzenia kursu, szkolenia lub szkoły letniej, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia danej formy kształcenia;
 6. osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie
  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 7. podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych w pkt 4 aktów prawnych, a osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania na
  etapie rekrutacji; niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji;
 8. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Dokumenty zgłoszenia

 • potwierdzenie z dziekanatu o wpisie na aktualny rok akademicki
 • 1 fotografia
 • umowa w sprawie warunków pobierania opłaty za kształcenie (wysyłana mailowo w dniu rozpoczęcia zajęć)
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony