dr hab Klaudia Węc, prof. PK

Kontakt:
klaudia.wec@pk.edu.pl

dr hab Klaudia Izabela Węc

Doktor habilitowany nauk społecznych, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogiki, profesor Politechniki Krakowskiej, profesor Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. Dwukrotna stypendystka Politechniki Krakowskiej, dwukrotna laureatka Nagrody Rektora PK za indywidualne osiągnięcia naukowe (2007, 2015) oraz trzykrotna laureatka Nagrody Rektora Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie za działalność organizacyjną (2017, 2018, 2021). Autorka Kierunku Arteterapia na studiach II stopnia o profilu praktycznym w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie. Studia afiliowane przez European Consortium for Arts Therapies Education ECArTE – London.

Pedagożka, psychoanalityczka, artetrapeutka. W latach 2020-2023 Kierowniczka Centrum Pedagogiki i Psychologii Międzywydziałowej Jednostki Politechniki Krakowskiej. Związana od 1995 roku z Politechniką Krakowską przez wile lat kierowała Pracownią Pedagogiczną w Centrum Pedagogiki i Psychologii specjalizującą się w kształceniu nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz w dydaktyce szkoły wyższej. Inicjatorka Akademickiego Punktu Pomocy Psychopedagogicznej na Politechnice Krakowskiej, którym kierowała w latach 2000-2015, w którym od 2005 koordynowała program rozwoju osobistego dla środowiska studenckiego jako terapeutka-pedagożka. Od 2005 koordynatorka i członkini Rady Naukowej Programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w Małopolsce dla szkół i uczelni wyższych realizowanego przez Komendę Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy współudziale Urzędu Miasta Krakowa. Celem programu było wdrażanie programu prewencyjnego mającego na celu zminimalizowanie sytuacji zagrożenia w szkołach ogólnokształcących oraz środowiskach studenckich w Małopolsce. Zakres działań programu obejmował nadzór badań socjo-pedagogicznych oraz szkolenie z zakresu metodologii badań w ramach Programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa dla dyrektorów, koordynatorów i pedagogów gimnazjów krakowskich. Wieloletnia ekspertka szkoleń dla nauczycieli z zakresu innwoacji dydaktycznych, dydaktyki szkolnictwa zawodowego oraz szerokich zagadnień z zakresu rozwoju oraz kształcenia dziecka i dorosłego.

Od roku 2014 związana również z Uniwersytetem Ignatianum w Krakowie realizując działania organizacyjne oraz badawcze w obszarze resocjalizacji i arteterapii. W latach 2015 do 2020 Kierowniczka Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji a od roku 2020 roku kierowniczka Katedry Arteterapii w Uniwersytetecie Ignatianum. Od roku 2016 koordynatorka działań w zakresie współpracy Uniwersyteu Ignatianum w Krakowie z The European Consortium for Arts Therapies Education (ECArTE), W latach 2016-2017 chair of the Local Organizing Committee of the 14th international ECArTE conference Traditions in Transition. New articulations in the arts therapies 2016-2017 oraz content consultant has been appointed by the Board of the European Consortium for Arts Therapies Education (ECArTE) to the Team of Experts as of the 14th international ECArTE conference and a content consultant for the years 2016-2017. Od roku 2018 członkini of the Working Group Education and Training in the European Consortium fot Arts Therapies Education (ECArTE) zajmującej się opracowaniem standardów oraz koordynacją działań w zakresie kształcenia Arteterapetów w Europie. W roku 2019 otrzymała osobiste zaproszenie od The Second Lady of the United States Mrs. Karen Pence na Międzynarodową sesję dotyczą Arteterapii w Polsce w Rezydencji Ambasador USA w Warszawie. (The International Listening Session on Art Therapy in Poland, the event with

The Second Lady of the United States Mrs. Karen Pence in Ambassador’s Residence in Warsaw).

Zainteresowania badawcze obejmują obszar arteterapii, filozofii wychowania, hermeneutyki oraz filozoficznych aspektów doświadczenia edukacyjnego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia podmiotowości. W wymiarze praktyki edukacyjnej podejmuje problematykę rozwoju człowieka, graniczności i transgresyjności zachowań ludzkich oraz topologicznego modelu organizacji praktyki pedagogicznej. Od wielu lat zajmuje się recepcją psychoanalizy nurtu Lacanowskiego do teorii i praktyki pedagogicznej. Jest autorką wielu artykułów z zakresu rozwoju człowieka, kryzysów tożsamości osadzonych w nurcie pedagogiki krytycznej i psychoanalitycznej.

Autorka monografii naukowych:

  1. Wychowanie do wolności – psychoanalityczne studium teorii wychowania. Trudne drogi myślenia o podmiocie. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. ISBN 978-83-8180-239-0.
  2. Psychoanaliza w dyskursie edukacyjnym. Radykalność humanistyczna teorii i praktyki pedagogicznej. Konteksty nie tylko Lacanowskie (wyd. I, Toruń 2008; wyd. II, Toruń 2013)
  3. Granice i transgresje współczesnego wychowania. Kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje (wyd. I, Toruń 2013).
  4. Granice i transgresje współczesnego wychowania. Psychoanaliza wobec kryzysu podmiotu. Kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje (wyd. II, Toruń 2015).
  5. Węc K., Wierciński A., 2016, Ryzyko jako warunek rozwoju. Transformatywne aspekty hermeneutyki edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. [Welcoming Risk As A Condition of Personal Growth and Development: Transformative Aspects of the Hermeneutics of Education.].

Współautorka monografii:

  1. Cybal-Michalska A., Segiet K., Węc K, Aktywizacja młodzieży w warunkach zmiennej rzeczywistości społeczno – kulturowej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2020.
  2. Węc K., Wierciński A., 2016, Ryzyko jako warunek rozwoju. Transformatywne aspekty hermeneutyki edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. [Welcoming Risk As A Condition of Personal Growth and Development: Transformative Aspects of the Hermeneutics of Education.]. ISBN 978-83-8019-620-9
  3. Czerwiński K, Maliszewski W., Węc K. (red.), 2011, Wielowymiarowość komunikacji społecznej i bezpieczeństwa w edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. [Multidimensional Social Communication and Safety Education] ISBN 978-83-7780-159-8
  4. Czerwiński K, Fiedor M., Węc K. (red.), 2011, Komunikowanie społeczne w wielokulturowych społeczeństwa. Wielowymiarowe zagrożenia bezpieczeństwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. [Social Communication in a Multicultural Society. Multidimensional Security Threats.] ISBN 978-83-7611-961-8

Biogram:

Absolwentka studiów magisterskich, które ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale Pedagogicznym na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Stopień dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskany w 2007 roku w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Stopień dr habilitowanego w zakresie nauk społecznych w zakresie pedagogiki uzyskany w październiku 2014 po kolokwium habilitacyjnym, które odbyło się na Wydziale nauk Pedagogicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Droga rozwoju zawodowego przebiegała wielokierunkowo. Ukończone Podyplomowe Studium Psychoanalitycznego Krakowskiej Grupy Badawczej Psychoanalizy „Impuls Psychoanalityczny” przy współudziale L’ Ecole Freudienne w Paryżu, licencję psychoanalityka. Praca z młodzieżą szczególnie uzdolnioną w Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Młodzieży w Krakowie. Staż w specjalizacyjnym Zakładzie Psychoterapii Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jako ko-terapeuta w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Nerwic oraz była zatrudniona w Krakowskim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. J. Babińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobyte w Młodzieżowej Izbie Informacyjnej przy Centrum Młodzieży w Krakowie, gdzie pracowała z młodzieżą kończącą edukację szkolną, przygotowując ją do poszukiwania pracy oraz pracowała też z młodzieżą bezrobotną. W ramach doskonalenia zawodowego ukończyła również studia podyplomowe z doradztwa zawodowego (2009), warsztaty z zakresu kształcenia modułowego (2011) oraz uzyskała Certyfikat Tutora I stopnia w Szkole Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense we Wrocławiu (2013).

W rozwoju naukowym ma na swoim koncie udział w grantach naukowych, projektach badawczych, dydaktycznych oraz rozwojowych. W roku 2006 uzyskała grant KBN na realizację indywidualnego projektu badawczego pt. Radykalność humanistyczna w pedagogice a psychoanalityczne konteksty w sporze o kompetencje wychowawcze. Wzięła udział w międzynarodowym projekcie badawczym na lata 2007-2013 pt. „Nauka – Sztuka – Edukacja opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie” (współfinansowany z funduszy UE). W latach 2011-2012 udział w projekcie „Nauczyciel na 6+” realizowanym przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2011-2015 udział w projekcie „Politechnika XXI wieku Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów. Obecnie bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym Instytutu Filozofii i Socjologii PAN: Dzieje polskiej psychoanalizy w kontekście kulturowym, literackim, polityczno-społecznym (1900-2013), finansowanym przez MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

W obszarze działań społecznych brała aktywny udział w projekcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie współfinansowanego z EFS – PO Kapitał Ludzki Małopolskie Partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń: realizacja zadań grupy inicjatywnej w/w projektu Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego w zakresie promocji i wdrażania kierunków rozwoju uczenia się przez całe życie w Małopolsce. Była również członkiem Kapituły Programu Edukacyjna Gmina Małopolski, który promuje działania gmin na rzecz rozwoju mieszkańców.

W życiu prywatnym jest mamą trzech córek Weroniki, Karoliny i Patrycji, z którymi podróżuje, jeździ na nartach, oraz dzieli z nimi zainteresowania kulturą oraz sportem.

Źródło: http://suw.biblos.pk.edu.pl/homepage_18146

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony